اعمال جراحی

 

  • هیستروسکوپی
  • کورتاژ تشخیصی
  • برداشتن کیست تخمدان
  • برداشتن فیبروم
  • برداشتن رحم
  • سزارین